Doanh thu và lợi nhuận Quý IV/2022 của Nam Long Group đều tụt dốc

Võ Thị Liên
Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long – Nam Long Group (mã CK: NLG) đạt 4.338 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long – Nam Long Group (mã CK: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.629 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

z4071632896631-f0698a9c283b161aad87d772546c91f4-1675138257.jpg
Doanh thu và lợi nhuận Quý IV/2022 của Nam Long Group đều tụt dốc.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh tới 3,5 lần xuống 814 tỷ đồng. Theo đó, Nam Long Group lãi gộp 814 tỷ đồng, giảm 47% so với Quý IV/2021. Một trong những điểm nổi bật là doanh thu tài chính tăng 5,5 lần, đạt 307 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Nam Long Group giảm lần lượt 51% và 10,4% so với cùng kỳ, đạt 186 tỷ đồng và 199 tỷ đồng.

Quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế của Nam Long Group đạt 704 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Nam Long Group đạt 4.338 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Doanh thu tài chính năm 2022 của Nam Long đạt 385 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.

b6fe9992-b11e-426e-96ce-6f778ebe60de-1675138289.jpg
Kết quả kinh doanh Quý IV/2022 của Nam Long Group.

Các loại chi phí trong năm 2022 của Nam Long Group tăng khá mạnh như chi phí tài chính tăng 77% lên mức 198 tỷ đồng; chi phí bán hàng 511 tỷ đồng, tăng 23%; chi phí quản lý 643 tỷ đồng, tăng 10%. Trong khi đó, lợi nhuận khác sụt giảm tới 93%, chỉ đạt 28 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2022 chỉ đạt 1.070 tỷ đồng, giảm 35%; lợi nhuận sau thuế đạt 865 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nam Long Group đạt 27.088 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 3.773 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn đều là tiền gửi ngân hàng đạt 987 tỷ đồng. Như vậy Nam Long Group hiện có khoảng 4.700 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm đã tăng 84%, đạt 3.569 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 2,4 lần.

Kết thúc năm 2022, nợ phải trả của Nam Long Group đạt 13.773 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Tổng nợ vay của Nam Long Group là 5.179 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 1.804 tỷ đồng; vay dài hạn 3.375 tỷ đồng.

Năm 2022, Nam Long Group đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty mới chỉ hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu năm 2022 chủ yếu được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ.

Minh Nhật