Đánh giá/ Review

Nhiều thủ tục hành chính sẽ áp dụng thanh toán điện tử

Ngày đăng: 03 Tháng Một, 2022

TP.HCM phấn đấu để các, sở ngành, địa phương cấp huyện, xã và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ áp dụng thanh toán điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, thành phố duy trì vận hành Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 44 thủ tục hành chính; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia 24 thủ tục hành chính. Hiện nay, thành phố đang thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ từ năm 2008 đến nay để đề xuất bãi bỏ 898 thủ tục, không đưa vào xây dựng mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Năm 2022, TP.HCM phấn đấu tăng 10% tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết so với năm 2021.

Kế hoạch đặt mục tiêu, 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 98% trở lên (trừ lĩnh vực đất đai và đầu tư, khiếu nại, tố cáo); giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và đầu tư, khiếu nại, tố cáo còn dưới 4%... 

thu tuc hanh chinh
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Quận 11. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ngoài ra, 100% sở, ngành, chính quyền cấp huyện, cấp xã và 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế đều ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ.

Cùng với đó, thành phố thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố. Tiếp tục rà soát, phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khi được lấy ý kiến. 

Ngoài ra, triển khai tổ chức chính quyền đô thị đồng bộ với Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại TP.HCM và thực hiện Đề án “Xây dựng TP.HCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2022 - 2025”.

Nhật Linh

Bình luận