Trao đổi về Bất động sản

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm quản lý có hiệu quả nguồn lực đất đai

Ngày đăng: 08 Tháng Sáu, 2021

Nhằm bảo đảm quản lý có hiệu quả nguồn lực đất đai trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3676/VPCP-NN truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu kiểm kê và công bố kết quả kiểm kê đất đai 5 năm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý giữa đầu tư kinh phí và khai thác sử dụng đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước.

trách
Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu nhằm quản lý có hiệu quả nguồn lực đất đai

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, biểu dương những điển hình tốt, phê phán những hành vi sai trái, phát hiện và đưa ra công luận các sai phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 và Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 91/TB-VPCP ngày 3/5/2021 và theo quy định của pháp luật.

Quang Thái

Bình luận