Luận về Tài chính - Ngân hàng

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ có thay đổi từ 1/7/2022

Ngày đăng: 14 Tháng Bảy, 2021

Tiền lương cán bộ, công chức sẽ được tính theo số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí làm việc của từng đối tượng bắt đầu từ 1/07/2022.

Nghị quyết số 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021 nêu rõ: Trong năm 2021 ”Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập”.

xác

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chính trị đã họp và quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương vào ngày 1/7/2022. Do đó, từ 1/7/2022, lương cán bộ, công chức sẽ được tính theo vị trí việc làm bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới gồm:

Tiền lương công chức giữ chức danh lãnh đạo

Xây dựng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì tiền lương công chức như nhau;

Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Tiền lương cán bộ

Một bảng tiền lương cán bộ giữ vị trí lãnh đạo lãnh đạo được quy định như sau:

Tiền lương cán bộ thể hiện được thứ bậc trong hệ thống chính trị;

Giữ chức vụ nào thì hưởng lương của chức vụ đó;

Giữ nhiều chức vụ thì hưởng mức lương cao nhất;

Mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới…

Xây dựng 3 bảng tlương đối với lực lượng vũ trang:

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;    

01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Trước đó, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương với công chức, hệ thống bảng lương hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, chưa thể hiện được rõ giá trị thực của tiền lương; khó đánh giá năng suất lao động, hiệu quả công tác của công chức.

Một trong những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết này về cải cách tiền lương tiến tới Nhà nước sẽ trả lương cho công chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thông qua: Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Quang Thái

Bình luận