BTC và các thí sinh mong muốn góp phần phần quảng bá