Trao đổi về Bất động sản

Hàng loạt các thủ tục hành chính bất động sản được bãi bỏ

Ngày đăng: 01 Tháng Bảy, 2021

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo quyết định này, UBND thuộc cấp tỉnh sẽ thực hiện ba thủ tục hành chính ban hành mới theo Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP gồm: Khoản 1 điều trên quy định về các thủ tục giải quyết việc bán phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung đối với các trường hợp đã được quy định; Khoản 2 điều trên quy định về các thủ tục giải quyết việc chuyển quyền sử dụng phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc quyền sở hữu của nhà nước; Khoản 3 điều trên quy định về các thủ tục giải quyết việc chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên phần đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu của nhà nước.

Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định thay thế một thủ tục hành chính về việc lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án xây dựng nhà ở.

hang-loat-thu-tuc-hanh-chinh-bat-dong-san-duoc-bai-bo
Bộ Xây Dựng vừa ra Quyết định 705/QĐ-BXD nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, còn có sáu thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Trong đó có một thủ tục hành chính thuộc cấp trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự bán bất động sản. Và 5 thủ tục hành chính còn lại thuộc cấp tỉnh là: Thủ tục về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định; Thủ tục cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài về việc gia hạn việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Thủ tục về việc thuê mua nhà ở xã hội thuộc quyền sở hữu của nhà nước; Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc quyền sở hữu của nhà nước; Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Cuối cùng trong quyết định này là bãi bỏ ba thủ tục hành chính gồm: Thủ tục về chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; Thủ tục chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về việc đầu tư dự án xây dựng nhà ở; Thủ tục chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về việc đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Hoàng Tâm 

Bình luận