Trao đổi về Bất động sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất gia hạn một số giấy phép về môi trường

Ngày đăng: 31 Tháng Năm, 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Do tình hình đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế.

Theo đó, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa vào Nghị quyết của Chính phủ nội dung kéo dài thời hạn thực hiện một số điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và đã được xét duyệt thông qua.

Theo quy định tại Khoản 39, Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép quản lý chất thải nguy hại, giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn hiệu lực ghi trên giấy phép. Trường hợp giấy phép xử lý chất thải nguy hại còn hiệu lực dưới 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực và tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định này thì được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết hạn; sau thời hạn này, tổ chức, cá nhân phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải, cải tiến công nghệ theo hướng thân thiện môi trường và phải đáp ứng quy định tại Nghị định này mới được xem xét, cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã được cấp giấy xác nhận trước khi Nghị định này có hiệu lực, được tiếp tục nhập khẩu phế liệu đến hết thời hạn của giấy xác nhận.

101251-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-ninh-binh-san-xuat-phan-bon-vi-sinh-cung-cap-cho-nong-nghiep

Trường hợp giấy xác nhận đã hết hạn hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng hoặc trường hợp cơ sở đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa có đủ hồ sơ bổ sung theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 55 Nghị định này thì được gia hạn hoặc cấp lại giấy xác nhận trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết hạn hoặc cấp mới giấy xác nhận trong thời hạn 1 năm. Sau thời hạn này, tổ chức, cá nhân phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải, cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện môi trường và phải đáp ứng quy định tại Nghị định này mới được xem xét, cấp giấy xác nhận theo quy định. Giấy xác nhận đã cấp cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu hết hiệu lực khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở đề nghị của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội ngành nghề (Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội các nhà máy đúc Nhật Bản tại Việt Nam…), Bộ TN&MT đã trình và được Chính phủ đồng ý cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất thuộc các trường hợp nêu trên được phép kéo dài thời hạn hiệu lực giấy phép xử lý chất thải nguy hại và giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đến ngày 31/12/2021.

Trên cơ sở văn bản đề nghị của doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, Bộ đã rà soát, ban hành Quyết định gia hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại và giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với từng trường hợp cụ thể.

Minh Đạo (t/h)

Bình luận