Trao đổi về Bất động sản

Qui định về thời gian thực hiện đấu thầu

Ngày đăng: 16 Tháng Sáu, 2021

Thời gian thực hiện đấu thầu được tính như thế nào? Cách tính thời gian thực hiện đấu thầu được quy định rõ như sau.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Chuẩn bị hồ sơ quan tâm: Tối thiểu 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu.

Chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển: Tối thiểu 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

unnamed (2)

Ảnh M.H

Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển:

Đấu thầu trong nước: Tối đa 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đấu thầu quốc tế: Tối đa 40 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đánh giá hồ sơ đề xuất: Tối đa 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đấu thầu quốc tế: Tối đa là 40 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đánh giá hồ sơ dự thầu:

Đấu thầu trong nước: Tối đa 45 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đấu thầu quốc tế: Tối đa 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Thời gian thẩm định: Tối đa 20 ngày cho từng nội dung thẩm định như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu: Tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất: Tối đa 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.

Hoàng Dũng (t/h)

Bình luận


Novaland cho mở cửa các sàn giao dịch, điểm tiếp khách
Trao đổi về Bất động sản

Novaland cho mở cửa các sàn giao dịch, điểm tiếp khách

10 Tháng Sáu, 2021

Bộ Xây dựng đã chính thức cho phép xây dựng căn hộ chung cư 25m2
Trao đổi về Bất động sản

Bộ Xây dựng đã chính thức cho phép xây dựng căn hộ chung cư 25m2

08 Tháng Sáu, 2021

Ban quản trị nhà chung cư là gì?
Trao đổi về Bất động sản

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

07 Tháng Sáu, 2021